Informatieavond van gemeente over bomen Europaweg op 16 december

Op 3 december sprak de raadscommissie over een aantal scenario’s voor het omgaan met de bomen aan de Europaweg. De Gemeente nodigt u uit voor een bewonersavond op 16 december, waar ze graag met u in gesprek gaan over drie onderwerpen. Er wordt besproken: de aanplant van bomen, nog dit voorjaar, op de huidige lege plekken aan de Europaweg, twee scenario’s over hoe om te gaan met de populieren én het herplantingsplan voor de bomen die geveld worden aan de Europaweg.

Versnelde herplant lege plekken
Bewoners hebben hun zorg uitgesproken over het beeld van de Europaweg als er bomen geveld gaan worden. Daarom willen we op de huidige lege plekken, nog in het voorjaar, nieuwe bomen aanplanten. Alle bomen die we komend voorjaar én in de toekomst aan de Europaweg planten, zijn flinke bomen met een hoogte van 6-7 meter en een stamomtrek van 30 tot 35 cm.
Tijdens de informatieavond schetst Wim de Wolf, specialist Cultuurtechniek, de mogelijkheden en randvoorwaarden voor de aanplant van deze bomen. Graag horen we op 16 december of u hierover mee wilt denken.

Proces tot nu toe
Naar aanleiding van de eerdere zorgen van bewoners, wijkraad en raadsleden over de velvergunning van 96 wilgen en populieren aan de Europaweg, heeft wethouder Geldof op 14 oktober drie scenario’s voorgelegd aan de raadscommissie Stad & Ruimte. Bij elk scenario is aangegeven welke bomen gekapt worden en zijn de voor- en nadelen en de uitvoeringsperiode uitgewerkt.
Tijdens de raadsinformatieavond op 24 november zijn de scenario’s breder besproken, aanvullende vragen beantwoord en zijn er ook alternatieve scenario’s aangedragen. Hierover is op 1 december nog een aanvullende brief aan de commissie gestuurd door de wethouder.
Op 3 december is tijdens de bespreking in de raadscommissie uitgebreid verder gesproken over de verschillende scenario’s.

Twee scenario’s bomen Europaweg
Wilgen
Tijdens de raadscommissie kwam naar voren dat, wanneer bomen onveilig en/of ziek zijn, de voorkeur van de wethouder om bomen in dat geval te kappen, wordt ondersteund. Dit betekent dat het voornemen van de wethouder blijft om de zieke en onveilige wilgen volgend najaar te vellen. Hiervoor worden nieuwe bomen teruggeplaatst, binnen de mogelijkheden en randvoorwaarden, in overleg met de bewoners.

Populieren
De 50 populieren langs de Europaweg blijven voorlopig behouden. Hiermee komt scenario 1, uitvoering conform velvergunning, te vervallen. De inschatting is dat de populieren, ondanks het flinke snoeien, in de komende jaren onveilig worden en dan alsnog geveld moeten worden. Graag willen wij met u bespreken hoe wij daar in de toekomst mee omgaan. Hiervoor zijn in de commissiebrief van 14 oktober twee scenario’s opgenomen (scenario 2 en 3).

Scenario 2
Als er één of twee populieren niet meer veilig en/of ziek zijn, wordt direct ook een aantal populieren daaromheen geveld. Zo ontstaat meer groeiruimte voor nieuwe bomen en een rustiger beeld. In dit scenario wordt om de 3 – 5 jaar flink gesnoeid (gekandelaberd). De verwachting is dat de totale kap- en herplantperiode 10 jaar gaat duren.

Scenario 3
De populieren worden individueel geveld als ze niet meer veilig en/of ziek zijn, het zogenoemde uitsterfbeleid. Dit betekent dat in sommige gevallen niet direct herplant kan worden, bijvoorbeeld door omliggende bomen die te fors zijn en daardoor de groei van de jonge bomen benadelen. Het beeld dat ontstaat kan rommelig ogen, omdat oude en jonge bomen naast elkaar staan.
Ook in dit scenario wordt om de 3 -5 jaar flink gesnoeid (gekandelaberd). Omdat binnen dit scenario de ‘uitval’ van individuele bomen bepalend is, is het de verwachting dat de laatste kap en herplant over ongeveer 20 jaar zal plaatsvinden.

Graag bespreken zij op 16 december bovenstaande keuze met u.

Informatieavond 16 december
De informatieavond vindt plaats in de Raadszaal van Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern (1e etage) van 19.30 – 21.00 uur. De zaal is open vanaf 19.15 uur.

Programma
Deel 1: bespreking scenario’s
Wethouder Geldof heet u welkom en schetst de scenario’s die nu op tafel liggen. Dhr. Wim de Wolf, specialist Cultuurtechniek, geeft hierop toelichting aan de hand van beeldmateriaal en geeft inzicht in de uitvoeringsplanning die hierbij hoort. U heeft de gelegenheid om vragen te stellen en uw opmerkingen te delen.

Deel 2: herplant bomen
Wim de Wolf schetst de mogelijkheden en randvoorwaarden voor de herplant van nieuwe bomen. Dit gaat over de bomen die de gemeente in het voorjaar gaat aanplanten én over de herplant in de toekomst bij de verschillende scenario’s. U kunt zich tijdens deze informatieavond aanmelden om mee te denken over het gehele herplantingsplan. Bent u er niet bij op 16 december, maar wilt u wel meedenken? Meld u dan aan via vleutendemeern@utrecht.nl met als onderwerp: bomen Europaweg. U ontvangt vanzelf een uitnodiging om met ons mee te denken.

Meer informatie
Bekijk de commissiebrieven op www.utrecht.nl/bomeneuropaweg. Hierin zijn de genoemde scenario’s uitgebreid beschreven. Ook vindt u hier de bijlagen met beelden van hoe de situatie er nu uitziet, hoe de situatie er direct na het vellen uit zou zien en hoe de situatie er na een herplant uit zou zien. Dit laatste beeld kan in werkelijkheid afwijken omdat het definitieve herplantingsplan, in overleg met u, nog moet worden vastgesteld.

Wilt u meer informatie of hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen met dhr. Wim de Wolf via het Klantcontactcentrum van de gemeente 030 – 286 00 00.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar redactie@regioleidscherijn.nl.